Забрана за разхождане на домашни кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения.

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 246 от 29.03.2023 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих

ЗАПОВЯДВАМ

  1. Забранявам: Разхождането на домашни кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения.
  2. Стопаните на домашни кучета са длъжни да ги извеждат безопасно за околните, като извеждането да става задължително с каишка /повод/, а за големи породи кучета и такива, които са агресивни задължително с намордник. При извеждане на домашни кучета собствениците са длъжни да носят паспорта на кучето и при поискване от съответните длъжностни лица да го представят.

3. За неизпълнение на настоящата заповед да се съставят актове за установяване на нарушения, съгласно Наредба № 1 на ОбС Исперих за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих.

4. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Исперих, както и да се изпрати на директорите на учебните, детските, здравните заведения на територията на Община Исперих.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 03. 2023 г.