Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 308 от 20.04.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-101 от 26.01.2023 г., с искане за изменение на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ XX-750 в квартал 71 по плана на с. Малък Поровец, /ПИ № 46913.120.750/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 02.02.2023 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 137 от 06.02.2023 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПЗ е изготвен проект за изменение на ПУП- ПЗ (план за застрояване), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 2, т. 8 от 30.03.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ XX-750 в квартал 71 по плана на с. Малък Поровец, /ПИ № 46913.120.750/, като се промени начинът трайно предназначение от "Стопански двор" в "За обществено и делово обслужване" съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ     / п / 
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 04. 2023 г.