Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 309 от 20.04.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-94/25.01.202З г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ I-197 и УПИ XI-198 в квартал 35 по действащия ПУП на с. Китанчево и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 26.01.2023 г., на основание чл. 134, ал. 2 т. 7 на ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 123/30.01.2023 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 2, т. 7 от 30.03.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ , във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:

ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ I-197 и УПИ XI-198 в квартал 35 по ПУП на с. Китанчево, като се промени местоположението на регулационната границата между двете УПИ, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ    / п /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 04. 2023 г.