Заповед за одобряване на изработен ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 331 от 28.04.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-929 от 11.08.2022 г., с искане за разработване на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на ПИ № 32874.201.9936, местност "Пунар Екинлик", гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 18.08.2022 г., че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 124а, ал. 7 и чл. 134, ал. 2, т.  6 от ЗУТ и Решение № 466/23.02.2023 г. на ОбС - Исперих за допускане на разработването на ПУП-ПРЗ, е изготвен проект на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 1, т. 10 от 16.02.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изработването на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ , във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изработения:
- ПУП - ПР /план за регулация/, след делба на ПИ № 32874.201.302, местност "Пунар Екинлик", гр. Исперих, се образува нов ПИ № З2874.201.99З6, който се урегулира и получава нов идентификатор УПИ IV-9936 в квартал 134, като се отреди "За производствени и складови дейности", съгласно приложения проект.

- ПУП - ПЗ /план за застрояване/ на УПИ IV-9936 в квартал 134 по плана на гр. Исперих, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от УТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 05. 2023 г.