Обява за наличие на инвестиционно предложение

О Б Я В А
от ГЮЛФЕРА САЛИ САИД
с. Богданци, общ. Самуил, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда" с местонахождение гр. Исперих, УПИ ХХV-2106, кв. 26 по ЗРП на гр. Исперих

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Исперих,  кметство ………………, или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20,  пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 05. 2023 г.