Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 392 от 16.05.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-461/20.04.2023 г. от Преслав Цветанов Висков, приложените към него документи за изменение на действащия ПУП-ПРЗ, становище на гл. архитект на Община Исперих от 11.05.2023 г. , във връзка с исканото изменение, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на ПУП-ПРЗ.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по смисъла на чл. 134, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване, одобрен със /Заповед / Решение / № 105/30.06.1998 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на УПИ III-3631 в квартал 183 по плана на /землището на/ гр. Исперих-ЦГЧ, община Исперих.

Разрешавам заявителят Преслав Цветанов Висков да възложи за своя сметка изработването на проекта за изменение на плана. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс. Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 05. 2023 г.