Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА
от Ерхан Назифов Мехмедов
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно "Смесен магазин" (Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки").

Местоположение: гр. Исперих, УПИ XXVI-979, кв. 90.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 05. 2023 г.