Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 375/15.05.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Конево

38296.43.94

Нива

3024/22.05.17г.

1 611

113,00

11,00

50,00

2

с.Конево

38296.200.8

Нива

3029/26.09.17г.

1 476

103,30

10,00

50,00

3

с.Конево

38296.200.10

Нива

3030/22.05.17г.

4 919

344,30

34,00

50,00

4

с.Конево

38296.43.93

Нива

3023/22.05.17г.

3 833

268,30

26,00

50,00

5

с.Конево

38296.38.2

Нива

3019/22.05.17г.

1 834

128,40

12,00

50,00

6

с.Конево

38296.23.76

Нива

3011/18.05.17г.

798

56,00

5,00

50,00

7

с.Конево

38296.23.77

Нива

3012/18.05.17г.

746

52,00

5,00

50,00

8

с.Конево

38296.23.81

Нива

3014/22.05.17г.

1 801

126,00

12,00

50,00

9

с.Конево

38296.21.1

Нива

5699/27.02.14г.

3 710

260,00

26,00

50,00

10

с.Конево

38296.21.2

Нива

5702/11.03.14г.

3 015

211,00

21,00

50,00

11

с.Конево

38296.21.3

Нива

5701/11.03.14г.

5 560

389,20

38,00

50,00

12

с.Конево

38296.14.38

Нива

3001/18.05.17г.

2 770

194,00

19,00

50,00

13

с.Конево

38296.77.8

Нива

2990/18.05.17г.

6 006

420,40

42,00

50,00

14

с.Конево

38296.76.2

Нива

2989/18.05.17г.

6 182

432,70

43,00

50,00

15

с.Конево

38296.60.1

Нива

2988/18.05.17г.

5 495

384,60

38,00

50,00

16

с.Конево

38296.27.2

Нива

2987/18.05.17г.

3 001

210,00

21,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 01.06.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на 08.06.2023 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 02.06.2023 г. (петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 09.06.2023г. (петък) от 14,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.06.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.06.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 05. 2023 г.