Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год. на ОбС Исперих и заповед № 408/22.05.2023 г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Подайва

56945.48.1

Нива

6593/23.02.18г.

1905

133,30

13,00

50,00

2

с.Подайва

56945.80.33

Нива

6640/21.03.18г.

709

50,00

5,00

50,00

3

с.Подайва

56945.80.44

Нива

6596/26.02.18г.

1348

94,40

9,00

50,00

4

с.Подайва

56945.80.48

Нива

6649/04.04.18г.

3913

274,00

27,00

50,00

5

с.Подайва

56945.80.32

Нива

6639/21.03.18г.

1248

87,40

8,00

50,00

6

с.Подайва

56945.80.34

Нива

6641/21.03.18г.

790

55,30

5,00

50,00

7

с.Подайва

56945.10.247

Нива

6630/21.03.18г.

2630

184,00

18,00

50,00

8

с.Подайва

56945.1.35

Нива

6198/14.04.16г.

10002

700,00

70,00

50,00

9

с.Подайва

56945.10.256

Нива

6633/21.03.18г.

680

47,60

4,00

50,00

10

с.Подайва

56945.130.8

Нива

5609/11.10.13г.

2176

152,00

15,00

50,00

11

с.Подайва

56945.80.45

Нива

6597/26.02.18г.

2666

186,00

18,00

50,00

12

с.Подайва

56945.1.45

Нива

6208/14.04.16г.

10002

700,00

70,00

50,00

13

с.Подайва

56945.26.50

Нива

6588/23.02.18г.

559

39,00

3,00

50,00

14

с.Подайва

56945.130.4

Нива

6602/26.02.18г.

3963

277,40

27,00

50,00

15

с.Подайва

56945.80.49

Нива

6598/26.02.18г.

2498

175,00

17,00

50,00

16

с.Подайва

56945.61.22

Нива

6612/28.02.18г.

3000

210,00

21,00

50,00

17

с.Подайва

56945.26.42

Нива

6587/23.02.18г.

2649

185,40

18,00

50,00

18

с.Подайва

56945.63.1

Нива

6613/28.02.18г.

3252

227,60

22,00

50,00

19

с.Подайва

56945.80.16

Нива

6636/21.03.18г.

4545

318,00

31,00

50,00

20

с.Подайва

56945.130.114

Нива

6608/28.02.18г.

3422

239,50

23,00

50,00

21

с.Подайва

56945.130.113

Нива

6607/28.02.18г.

850

59,50

5,00

50,00

22

с.Подайва

56945.130.17

Нива

6604/26.02.18г.

1561

109,20

10,00

50,00

23

с.Подайва

56945.130.115

Нива

6603/26.02.18г.

1353

94,70

9,00

50,00

24

с.Подайва

56945.130.116

Нива

6635/21.03.18г.

2129

149,00

14,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 12.06.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  19.06.2023 год.(понеделник).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 13.06.2023г. (вторник) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 20.06.2023г. (вторник) от 10,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 12.06.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 19.06.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.                                                                           

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 05. 2023 г.