ОБЯВА

Протокол за извършена проверка в Община Исперих

В изпълнение на разпоредбите на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, комисия, определена със Заповед № 446 от 23.07.2015 год. на кмета на Община Исперих на 10.08.2015 год. е извършила проверка за спазване изискванията на чл. 92 или чл. 99а на Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. - 30 април 2015 г. на територията на община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 08. 2015 г.