ОБЯВА

Нови възможности за грижа - Исперих

Агенция за социално подпомагане Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа"

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ОБЯВА

В изпълнение на дейностите по проект "Нови възможности за грижа", Община Исперих обявява прием на заявления от медицински специалисти с професионална квалификация "Медицинска сестра" или "Медицински фелдшер", които да могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здрани услуги на потребителите на услугата "Личен асистент".
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект "Нови възможности за грижа" подават Заявление (Приложение 1) по настоящ адрес в Община Исперих - партньор по проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

Нуртен Мехмед
Администратор Проект

22. 01. 2016 г.