ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

УВЕДОМЯВА

 всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 04.07.2016 год. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на нова Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих. Проектът на новата Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в отдел „ОС" на Общинска администрация-Исперих, както и на официалната интернет страница на общината. Писмени становища и предложения могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 10:00 часа на 04.07.2016 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр. 124.

  От Административното ръководство на Община Исперих.   7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2 тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg

15. 06. 2016 г.