СЪОБЩЕНИЕ

„АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ - ИСПЕРИХ

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ 

„Алтернатива за независим живот“ 

През месец февруари в Община Исперих стартира изпълнението на Проект №BG05M9OP001-2.002-0158 - C001 „Алтернатива за независим живот” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Проекта ще се реализира за период от 21 месеца на обща стойност 500 000 лв.

Цели на проекта:

* Подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.  

* Предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, а от друга страна проекта ще даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходимия за тях лични асистент и/или домашен помощник, което от своя страна ще им вдъхне увереност за контрол на средата.  

* Подобряване достъпа до социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания. 

Целевите групи са:  

- Хора с увреждания и техните семейства;  

- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.  

По проекта ще бъде създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда", към който ще бъдат назначени 50 лични асистенти и 20 домашни помощници, които ще предоставят социална услуга в общността на потребители от целевата група в домашна среда. 

Към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда ще бъдат назначени експерти - 1 психолог, 1 социален работник и един медицински специалист - почасово, които да оказват психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала предоставящ социални услуги. 

Дейностите са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. 

В резултат на изпълнение на дейностите ще се подобри качеството на живот на възрастните и на лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразявани с техните възможности и специфични потребности.

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА 

19. 02. 2016 г.