Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 826 от 14.09.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-1113 от 23.08.2023 г., с искане за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-319 и УПИ VII-317 в квартал 440, с. Йонково /ПИ № 34103.501.319 и ПИ № 34103.501.317/, становище на Гл. архитект от 24.08.2023 г., че искането е законосъобразно на основание чл.15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване на условията на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и Заповед на Кмета на Общината № 781/29.08.2023 г. за допускане на изменението е изготвен проект за частично изменение на ПУП - ПР /план за регулация/, разгледан и приет с протокол № 4, т. 8 от 07.09.2023 год. на ОЕСУТ.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване на изменението на подробния устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на подробния устройствен план - ПР /план за регулация/ за УПИ V-319 и УПИ VII-317 в квартал 440, с. Йонково /ПИ № 34103.501.З19 и ПИ № 34103.501.317/, като се промени местоположението на общата регулационна линия между тях и се образуват два нови УПИ, с идентификатори УПИ V-319 и УПИ VII-317 и се запази начина на трайно предназначение за „Нискоетажно жилищно строителство”, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед влиза в сила от деня на издаването й на основание чл. 15, ал. 6 от ЗУТ и се съобщава на заявителите от Дирекция "УТИЕОСМДТ" при Община Исперих.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 09. 2023 г.