Заповед за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 827 от 14.09.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-629/23.05.2023 г. с искане за разработване на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ № 32874.13.187 и ПИ № 32874.13.188 по кадастрална карта на гр. Исперих, местност „Мезар къшла”, становище на Гл. архитект на Общината от 25.05.2023 г. на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и заповед за допуснато изменение № 440/29.05.2023 г. на Кмета на Общината е изготвен проект на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 5 от 07.09.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване на подробният устройствен план /ПРЗ/.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:

  1. ПУП - ПР /план за регулация/ за ПИ № 32874.13.187 и ПИ № 32874.13.188 по кадастрална карта на гр. Исперих, местност "Мезар къшла", като се обособи нов квартал 231 и два нови УПИ, които получават нови идентификатори УПИ I-187 и УПИ II-188. Променя се отреждането от "За друг вид производствен, складов обект" в "За ФЕЦ"  съгласно приложения проект.
  2. ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ I-187 и УПИ II-188 в квартал 231 по действащия план на гр. Исперих, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд - гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 09. 2023 г.