ОБЯВА

Алтернатива за независим живот - Исперих

От 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г.  включително Община Исперих  обявява ПЪРВИ ЕТАП на прием на заявления по Проект №BG05M9OP001-2.002-0158 - C001 „Алтернатива за независим живот” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дейностите по проекта  предвиждат предоставяне на услугата  „Личен асистент“  и „Домашен помощник“ като целта е  подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.

За ползватели на услугите Личен асистент и Домашен помощник могат да кандидатстват само лица, които не са потребители на услугите по Процедура „Нови алтернативи“.

I. За потребители на услугата могат да кандидатстват:

 1. Хора с увреждания;
 2. Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. За дете - удостоверение за раждане (копие);
 4. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 5. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 6. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 7. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 8. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).

 

II. За персонал към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда ще бъдат назначени:

 1. Лични асистенти и домашни помощници.

За тези длъжности е препоръчително да кандидатстват безработни лица.

 Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент”/„домашен помощник“ квалификация;
 5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 7. Пенсионно разпореждане;
 8. Копие от удостоверение за преминато обучение(ако кандидатът учи).

 

 1. Експерти – 1 психолог, 1 социален работник и 1 медицински специалист.

 

Лицата, които могат да кандидатстват за посочените длъжности трябва да притежават нужното образование за заеманата длъжност.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Копие на трудова книжка;

5. Документ за самоличност (за справка);

6. Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран).

Всички Кандидати за потребители, лични асистенти, домашни помощници и експерти могат да получат формуляри на заявления от Административната сграда на Община Исперих, намираща се на ул. ”Васил Левски” №70, стая №3.

 ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

ОБЯВА

От 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г.  включително Община Исперих  обявява ВТОРИ ЕТАП на прием на заявления по Проект №BG05M9OP001-2.002-0158 - C001 „Алтернатива за независим живот” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дейностите по проекта  предвиждат предоставяне на услугата  „Личен асистент“  и „Домашен помощник“ като целта е  подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.

За ползватели на услугата Личен асистент могат да кандидатстват само лица, които са потребители на услугите по Процедура „Нови алтернативи“.

I. За потребители на услугата могат да кандидатстват:

 1. Хора с увреждания;
 2. Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
 3.  

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. За дете - удостоверение за раждане (копие);
 4. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 5. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 6. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 7. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 8. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).

 

II. За персонал към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда ще бъдат назначени:

 1. Лични асистенти

За тази длъжност е препоръчително да кандидатстват безработни лица.

 Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 7. Пенсионно разпореждане;
 8. Копие от удостоверение за преминато обучение(ако кандидатът учи).

Всички Кандидати за потребители и лични асистенти могат да получат формуляри на заявления от Административната сграда на Община Исперих, намираща се на ул. ”Васил Левски” №70, стая №3. 

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

25. 02. 2016 г.