Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 954 от 10.11.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-1393/26.10.2023 г. от Лейля Февзи Василева и Севда Петкова Щерева, приложените към него документи за изменение на действащия ПУП-ПРЗ, становище на гл. архитект на Община Исперих от 26.10.2023 г., във връзка с исканото изменение намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на ПУП-ПРЗ.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по смисъла на чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ.

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, в обхват: на УПИ II-272, УПИ III-273 и УПИ VII-272 в квартал 69 по плана на /землището на/ с. Вазово, Община Исперих, /ПИ № 10015.111.367 и № 10015.111.368 по кадастралната карта/, одобрен със/[Заповед/ [Решение/ № 3015/28.10.1935 г. на ОбС- Исперих, Кмета на Община Исперих,.

Разрешавам заявителите Лейля Февзи Василева и Севда Петкова Щерева, да възложат за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 11. 2023 г.