Заповед за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 958 от 13.11.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-890 от 17.07.2023 г. , с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ V-39 в квартал 2, с. Яким Груево /ПИ № 87285.501.39/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 20.07.2023 г., по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 696/26.07.2023 г. на кмета на общината за допуснато изменение на ПУП-ПРЗ е изготвен проект за изменение на ПУП- ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 2 от 07.09.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план - план за регулация.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:

- ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ V-39 в квартал 2, с. Яким Груево /ПИ № 87285.501.39/, като се обособят два нови УПИ, които получават нови идентификатори УПИ XXIII-396 и УПИ XXIV-397, като се запази начина на трайно предназначение „За нискоетажно жилищно строителство”, съгласно приложения проект;

- ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ XXIII-396 и УПИ XXIV-397 в квартал 2 по плана на с. Яким Груево, съгласно приложения проект.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд -гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 11. 2023 г.