Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Караджа-ФАГ" ООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изработване на инвестиционен проект и изграждане на 
"Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар"
"Торохранилище за твърда оборска тор"

с местонахождение:
с. Драгомъж, общ. Исперих, местност "Кьоклюк".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 11. 2023 г.