Заповед за допускане изработването на проект на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 973 от 20.11.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № - 1452/09.11.2023 г. от Истиклял Сали Осман, приложените към тях документи за разработване на план за регулация, становище на гл. архитект на Община Исперих от 16.11.2023 г., във връзка с исканото разработване, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изработване на плана за регулация.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПР /подробен устройствен план план за регулация/ одобрен със /Заповед Решение/ № 13/19.12.2003 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, ИД на АГКК, в обхват: на УПИ II-332 в квартал 27, по ПУП на /землището на/ с. Свещари, община Исперих /ПИ № 65650.35.332/.

Разрешавам на заявителя Истиклял Сали Осман да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 11. 2023 г.