Публичен търг с явно наддаване

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.56, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗУТ, чл.9, ал.1 от Наредба №9 на ОбС- Исперих,чл.19  чл.21,ал.1, ал.2 и ал.3, чл.72, т.1, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 18 по Протокол   № 3 от 21.12.2023год.  на ОбС – Исперих и Заповед № РД-15-98 от 10.01.2024г. на Директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на  преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 5 (пет) години,  както следва:

1. Вазово, ул. „Ален мак“ в двора на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Вазово, представляващ поземлен имот № 10015.111.333 по кадастралната карта на с. Вазово с АОС №7270/16.05.2023г. за монтиране на преместваем обект с площ 30кв.м и навес с площ 30кв.м съгласно одобрена от Главния архитект на Община Исперих схема, за срок от 5 (пет) години с обща площ 60,00 (шестдесет )кв.м, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 90,00 (деветдесет)лева без ДДС.  Депозит за участие в търга в размер на 250,00 (двеста и петдесет )лева, който се внася в касата на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с.Вазово, или по следната банкова   сметка : BG38UBBS81553100033507BGN до 15,00 часа на 30.01.2024 год. (вторник) и за повторния търг до 15,00 часа на 06.02.2024г. (вторник) .

Стъпка за наддаване в размер на 9,00 (девет) лева.

II. Цена на тръжна документация в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС. платена в касата на ОУ„Н.Й. Вапцаров“ с. Вазово,  или по следната банкова сметка: . BG38UBBS81553100033507BGN всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до  15,00 часа на 30.01.2024 год. (вторник) и за повторния търг до 15,00 часа на 06.02.2024г. (вторник) от съответното юридическо лице на общинска бюджетна издръжка.

III. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 31.01.2024г. (сряда) от 10.00 часа в администрацията на ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Вазово, находяща се на                  ул. „Александър Стамболийски 18” , с.Вазово, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 07.02.2024г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Оглед на терена може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

Директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“

                                            С.Вазово

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 01. 2024 г.