Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "ТЕХНО-1988" ЕООД гр. Исперих 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ, бр. 25/2003 год./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за закупуване и монтаж на оборудване за автомивка за безконтактно измиване на автомобили .

За осигуряване на нормалната работа на обекта ще бъдат закупени и инсталирани:
- 2 броя системи за безконтактно измиване на автомобили;
- 1 брой прахосмукачка за две работни места.

Оборудването ще се монтира в новоизграждащата се автомивка с адрес: общ. Исперих, град Исперих, пк 7400, идентификатор 32874.27.186.2, м. "Коджа Екинлик" по КККР на гр. Исперих, одобрен със Заповед РД-18-94/14.02.2019 год. на ИД на АГКК.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 01. 2024 г.