Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-З68/06.12.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително №11520109/ 16.12.2011г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения, продължено и изменено с Решение №2454/13.06.2018г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G00K1HB050   и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Разградската формация -- BG1G00K1HB050 -- не се променя
2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.
Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-З68/ 06.12.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително №11520109/16.12.2011г., продължено и изменено с Решение № 2454/13.06.2018г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения — един брой тръбен кладенец (ТК) "ТК2 Агротайм Исперих” е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. Констатирано е неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № РР-02368-(1)/09.01.2024г. С писмо вх. № РР-02-З68-(2)/25.01.2024г, титулярят е изразил несъгласие с предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане и разрешаване на годишно водно количество в размер на 6307 куб.м/годишно. Несъгласието си титулярят е мотивирал с новоизградената сливова градина и завишената нужда от водни количества за напояване на овощните дървета вследствие на интензивния им растеж. Титулярят е представил актуална обосновка за необходимите водни количества в съответствие с изискванията на чл.151 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, и съгласно Наредба за нормите за водопотребление (в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 371 от 22.12.2016 г.) в съответствие с напоителните норми за овощни дръвчета, като е определил общо необходимо годишно водно количество в размер на 34800 куб.м/годишно. БДДР приема мотивите и обосновката, представени от титуляря на разрешителното, като разрешените параметри на водовземане, които се изменят, са съобразени с изискванията на чл.151, ал.5 и ал.б от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води,

З. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Тръбен кладенец “ТК2 — Агротайм — Исперих“  не се променя;
4. Място на водовземане: поземлен имот с идентификатор 32874.180.6, област Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, местност АРА КЮКЛУК, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска,категория З, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 1 16280 стар номер 180006.
5. Обект на водоснабдяване: -- Напояване на трайни насаждения в поземлен имот с идентификатор 32874.180.6 (стар номер 180006) и в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, ЕКАТТЕ 32874.
6.Проектни параметри на използването:
Средноденонощен дебит: 1 ,2 л/сек;
Максимален дебит: 5,8 л/сек при водочерпене 5 часа в денонощието.
Годишно водно количество: 37843 куб.м/год.
Сезонно водно количество: 34800 куб.м/год.
Минимално водно количество: 34800 куб.м/год.
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:
- за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури    37843 куб.м/год.
Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение -13,2 м до дълбочина от повърхността 77 м.
7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
 Изменят се текстовете на т.2 и т.З от раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане" по следния начин:
     2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.
    З. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
 Изменя се текстът на т.1 от раздел „13* Условия за изменение и продыжаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:
1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
Отпада условие 14.6 към група условия на раздел „14. Условия за отнемане на разрешителното“, вписан в .Решение № 2454/13.06.2018 г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешителното.
8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:
Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал. 1, т.2 и т.З от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да щредложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова Дирекция Дунавски район

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 01. 2024 г.