ОбС - Исперих избра трима заместник председатели

Общински съвет - Исперих

 

С 20 гласа "За", 6 "Против", 2 "Въздържали се" и 1 отсъстваш Общински съвет - Исперих

Р Е Ш И:

ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих  Гюнел Адем Мюсреф.
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих Хамди Нурула Нурула.
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих  Венелин Данчев Вутов.

 

Гюнел Адем Мюсреф
Хамди Нурула Нурула
Венелин Данчев Вутов
16. 03. 2016 г.