ОбС - Исперих прие програмата за управление на кмета на община Исперих Бейсим Руфад

Бейсим Руфад кмет на Община Исперих

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ БЕЙСИМ РУФАД ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

ОСНОВНА ЦЕЛ: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ЗАПАЗВАНЕ ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРАМЕТРИ  НА ЖИЗНЕНА СРЕДА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

     •   Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с общински

активи.

     •   Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;

     •   Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;

     •   Открито управление;

     •   Диалогичност;

     •   Прозрачност при управлението.

ЦЕЛИ:

 • Доизграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура;
 • Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;
 • Постигане на по-висок стандарт на обществената среда;
 • Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;
 • Благоустрояване на населените места на общината;
 • Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;
 • Превръщането на Исперих в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчиво

развитие на икономиката и туризма;

 • Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване , подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на здравословна природна и екологична среда;;
 • Развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих и развлечения;
 • Опазване на природното и културно-историческото наследство; утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен туристически бизнес;
 • Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса;
 • Подобряване на административното обслужване.
 • Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и в обществения живот

ПОСТИЖИМОСТ:

         Поставените цели са постижими чрез:

       •   Разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства;

       • Успешно усвояване на средствата от Европейските фондове чрез разработване и    реализация на професионално изготвени проекти;

       •   Реализация на успешни и прозрачни форми на публично -частно партньорство;

       •   Използване на възможностите за прецизно кредитиране;

       •   Партньорство с държавната власт за взаимни ползи;

         Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и конкурентоспособна общинска икономика, подобряване на качеството на живот, изграждане на качествена жизнена среда с модерна инфраструктура и съхранена екология, развитие на човешките ресурси и социално сближаване, укрепване на административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и усвояване на средства от фондовете на ЕС.

         В икономически план Програмата за управление ще доведе до модернизация и до развитие на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на новите технологии. В социален план, ще защити принципите на социалната справедливост и ще допринесе за повишаване качеството на живот.

         За реализирането на основните цели, залегнали в Програмата за управление е необходимо всички заедно, представители на местната власт в общината, кметове на населените места, служители в общинска администрация, представителите на местното самоуправление в лицето на общинските съветници да изградим помежду си атмосфера на уважение, толерантност и добро взаимодействие, което ще доведе до ускоряване развитието на Община Исперих и превръщането й в модерна и силна европейска община.

Цялата програма в детайли, може да прочетете от прикачения файл!

16. 03. 2016 г.