Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 72  по Протокол  № 7 от 28.03.2024г. на ОбС  Исперих и Заповед № 361/15.04.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот  № 32874.502.2857 с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс  с площ 223 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих,  с местонахождение на имота гр.Исперих, ул. «Бачо Киро » при  съседи: имоти с № 32874.502.9535; № 32874.502.1217 и №32874.502.9534, съгласно АЧОС № 7499 от 21.02.2024г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 205,00 лева без включен ДДС.   

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 110,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2 200,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.04.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  07.05.2024 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот  № 37010.90.214 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 772 кв.м по кадастралната карта на с.Китанчево, с местонахождение на имота с.Китанчево, ул. «Хан Аспарух » № 117  при  съседи: имоти с № 37010.90.215; № 37010.90.600 и №37010.90.594, съгласно АЧОС № 7229 от 11.11.2022г.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 237,00  лева  без включен ДДС.   

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 160,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 3 200,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.04.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  07.05.2024 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.04.2024г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 08.05.2024г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.04.2024 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 07.05.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 04. 2024 г.