Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

 О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 71  по Протокол  № 7 от 28.03.2024г. на ОбС  Исперих  и Заповед №360 от 15.04.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот  № 34103.4.122 с начин на трайно ползване временно неизползвани орни земи   с площ 2 681 кв.м по кадастралната карта на с.Йонково, местност «Тюрбе» при  съседи: имоти с № 34103.4.62; № 34103.4.123 и №34103.4.61, съгласно АЧОС № 7293 от 22.08.2023г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 400,00  лева.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 54,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 540,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.04.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  07.05.2024 год.(вторник).

2.1.  Поземлен имот  № 46913.37.15 с начин на трайно ползване изоставено орна земя с площ 6 694 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец,  местност «Голям Юседжик» при  съседи: имоти с № 46913.103.28; № 46913.37.13;  № 46913.2.31 и № 46913.9.1, съгласно АЧОС № 5940 от 20.08.2015г. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 13 400,00  лева.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 134,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 1340,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.04.2024 год. (понеделник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  07.05.2024 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.04.2024г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 08.05.2024г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.04.2024 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 07.05.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 04. 2024 г.