Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 70 по Протокол № 7 от 28.03.2024год.  на ОбС Исперих и Заповед № 377/17.04.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Лудогорци

7288/08.08.2023г.

Нива

24116.9.55

8 503

596.00

60,00

119,00

2

с.Лудогорци

7275/01.08.2023г.

Нива

24116.9.56

10 001

700.00

70,00

140,00

3

с.Лудогорци

7276/01.08.2023г.

Нива

24116.9.57

10 002

700.00

70,00

140,00

4

с.Лудогорци

7277/01.08.2023г.

Нива

24116.9.58

10 002

700.00

70,00

140,00

5

с.Лудогорци

7278/01.08.2023г.

Нива

24116.9.59

10 001

700.00

70,00

140,00

6

с.Лудогорци

7279/01.08.2023г.

Нива

24116.9.60

10 002

700.00

70,00

140,00

7

с.Лудогорци

7280/01.08.2023г.

Нива

24116.9.61

10 002

700.00

70,00

140,00

8

с.Лудогорци

7281/01.08.2023г.

Нива

24116.10.48

10 918

764.00

76,00

152,00

9

с.Лудогорци

7282/01.08.2023г.

Нива

24116.10.49

10 002

700.00

70,00

140,00

10

с.Лудогорци

7283/01.08.2023г.

Нива

24116.10.50

10 001

700.00

70,00

140,00

11

с.Лудогорци

7284/01.08.2023г.

Нива

24116.10.51

10 002

700.00

70,00

140,00

12

с.Лудогорци

7285/03.08.2023г.

Нива

24116.10.52

10 002

700.00

70,00

140,00

13

с.Лудогорци

7286/03.08.2023г.

нива

24116.8.103

7 113

498.00

50,00

100,00

14

с.Лудогорци

2492/09.03.2009г.

Нива

24116.6.166

0 638

45,00

4,00

8,00

15

с.Лудогорци

2493/09.03.2009г.

Нива

24116.6.167

0 489

34,00

3,00

6,00

16

с.Лудогорци  

2473/20.04.2017г.

нива

24116.8.349

2 501

175,00

17,00

34,00

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 09.05.2024 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 10.05.2024г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Условия на търга:

2.1. До участие в търга ще бъдат допускани физически лица, юридически лица или земеделски производители, които имат постоянен адрес в с.Лудогорци, община Исперих.

2.2.Всички участниците  могат да наемат до  два общински имота.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.05.2024 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.  

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 04. 2024 г.