Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 70 по Протокол № 7 от 29.03.2024год.  на ОбС Исперих  и Заповед №389/24.04.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в дка

Нач. наемна цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Подайва

7430/09.01.2024г.

нива

56945.1.2

10,002

700.00

70,00

140,00

2

с.Подайва

7431/09.01.2024г.

нива

56945.1.3

10,002

700.00

70,00

140,00

3

с.Подайва

7432/09.01.2024г.

нива

56945.1.4

10,002

700.00

70,00

140,00

4

с.Подайва

7433/09.01.2024г.

нива

56945.1.5

10,002

700.00

70,00

140,00

5

с.Подайва

7434/09.01.2024г.

нива

56945.1.6

10,002

700.00

70,00

140,00

6

с.Подайва

7435/09.01.2024г.

нива

56945.1.7

10,002

700.00

70,00

140,00

7

с.Подайва

7436/10.01.2024г.

нива

56945.1.8

10,002

700.00

70,00

140,00

8

с.Подайва

7437/10.01.2024г.

нива

56945.1.9

10,002

700.00

70,00

140,00

9

с.Подайва

7438/10.01.2024г.

нива

56945.1.10

10,002

700.00

70,00

140,00

10

с.Подайва

7439/10.01.2024г.

нива

56945.1.11

10,002

700.00

70,00

140,00

11

с.Подайва

7440/10.01.2024г.

нива

56945.1.12

10,002

700.00

70,00

140,00

12

с.Подайва

7441/10.01.2024г.

нива

56945.1.13

10,002

700.00

70,00

140,00

13

с.Подайва

7442/10.01.2024г.

нива

56945.1.14

11,569

810,00

81,00

162,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 14.05.2024 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.05.2024г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2.  Условия на търга:

2.1. До участие в търга ще бъдат допускани физически лица, юридически лица или земеделски производители, които имат постоянен адрес в с.Подайва, община Исперих.

2.2.Всички участниците  могат да наемат до  два общински имота.  

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.05.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 04. 2024 г.