Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл. 72, т.2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 7 от 29.03.2024 год. на ОбС Исперих и Заповед № 395/26.04.2024 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в кв.м

Нач. наемна цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Лъвино

7380/06.12.2023г.

нива

44358.14.79

10 002

700.00

70,00

140,00

2

с.Лъвино

7381/06.12.2023г.

нива

44358.14.80

10 002

700.00

70,00

140,00

3

с.Лъвино

7382/07.12.2023г.

нива

44358.14.81

6 748

472.00

47,00

  94,00

4

с.Лъвино

7383/07.12.2023г.

нива

44358.14.82

8 371

586.00

58,00

117,00

5

с.Лъвино

7384/07.12.2023г.

нива

44358.14.83

10 002

700.00

70,00

140,00

6

с.Лъвино

7385/07.12.2023г.

нива

44358.14.84

10 002

700.00

70,00

140,00

7

с.Лъвино

7386/07.12.2023г.

нива

44358.14.85

10 002

700.00

70,00

140,00

8

с.Лъвино

7387/07.12.2023г.

нива

44358.14.86

10 002

700.00

70,00

140,00

9

с.Лъвино

7388/07.12.2023г.

нива

44358.14.87

10 002

700.00

70,00

140,00

10

с.Лъвино

7389/07.12.2023г.

нива

44358.14.88

10 002

700.00

70,00

140,00

11

с.Лъвино

7390/07.12.2023г..

нива

44358.14.89

10 002

700.00

70,00

140,00

12

с.Лъвино

7391/07.12.2023г.

нива

44358.14.90

10 002

700.00

70,00

140,00

13

с.Лъвино

7392/11.12.2023г.

нива

44358.14.91

10 002

700.00

70,00

140,00

14

с.Лъвино

7393/11.12.2023г.

нива

44358.14.92

10 002

700.00

70,00

140,00

15

с.Лъвино

7394/11.12.2023г.

нива

44358.14.93

10 002

700.00

70,00

140,00

16

с.Лъвино

7395/11.12.2023г.

нива

44358.14.94

10 002

700.00

70,00

140,00

17

с.Лъвино

7396/11.12.2023г.

нива

44358.14.95

10 004

700.00

70,00

140,00

18

с.Лъвино

7397/11.12.2023г.

нива

44358.24.61

18 251

1277.00

127,00

255,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15:00 часа на 20.05.2024 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.05.202г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих.

2. Условия на търга:

2.1. До участие в търга ще бъдат допускани физически лица, юридически лица или земеделски производители, които имат постоянен адрес в с. Лъвино, община Исперих.

2.2. Всички участници  могат да наемат до  два общински имота.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих илипо банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 20.05.2024 год. (понеделник) от деловодството на Община Исперих.   

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2024 г.