Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 79 по Протокол № 8 от 25.04.2024год.  на ОбС Исперих и Заповед №449 от 14.05.2024год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на :

1.1.Поземлен имот № 32874.201.278  с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект с начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 29 665   кв.м с адрес гр.Исперих, промишлена зона по кадастралната карта на града,   при граници на имота: имоти с №32874.201.277; №32874.201.280; №32874.201.273; №32874.201.228; № 32874.201.281; №44358.11.1034;  №44358.11.1018; №44358.11.1019;   №44358.10.25;  №44358.10.46;  №44358.10.26; №44358.10.35;  №44358.10.34  и № 32874.201.121, съгласно АОС № 6064 от 17.03.2016 год.

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на  2 076,50 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 207,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2 000,00 лева, който  се внася до до 15.00 часа на 30.05.2024 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  06.06.2024 год.(четвъртък).

2.1.Поземлен имот № 32874.201.279 с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект с начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 17 453 кв.м с адрес гр.Исперих, промишлена зона по кадастралната карта на града,   при граници на имота: имоти с №32874.201.280; №32874.201.273  и № 32874.201.277, съгласно АОС № 6063 от 17.03.2016 год.

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 1 222,00 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 122,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 1 200,00 лева, който  се внася  до 15.00 часа на30.05.2024 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  06.06.2024 год.(четвъртък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 31.05.2024 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.  

2. Повторен търг да се проведе на 07.06.2024г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС,  която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 30.05.2024 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 06.06.2024 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 05. 2024 г.