Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 57  по Протокол  № 6 от 29.02.2024г.  и Решение № 81 по Протокол № 8 от 25.04.2024г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 448 от 14.05.2024год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1 Поземлен имот  № 24116.501.447 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 1030 кв.м, с местонахождение на имота с.Лудогорци, ул. «Вихрен», община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 24116.501.660; № 24116.501.816; № 24116.501.448 и № 24116.501.652, съгласно АЧОС № 7521 от 12.03.2024г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 360,00 лева без ДДС.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 220,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 440,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 30.05.2024 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  06.06.2024 год.(четвъртък).

 

2.1. Поземлен имот  № 50512.501.584 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1276 кв.м с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. «Кавказ » № 20, община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 50512.501.841; № 50512.501.585; № 50512.501.589; № 34103.36.584 и  №34103.36.2, съгласно АЧОС № 7402 от 19.12.2023г.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 451,00 лева  без ДДС.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 270,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 545,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 30.05.2024 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  06.06.2024 год.(четвъртък).

 

3.1. Поземлен имот  № 61875.33.154 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1305  кв.м по кадастралната карта на с.Райнино,  с местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Христо Ботев » № 45, при  съседи: имоти с № 61875.33.713; № 61875.33.155; № 61875.33.397 и №61875.33.153, съгласно АЧОС № 5738 от 16.06.2014г. 

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 585,00  лева без включен ДДС.

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 280,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 558,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 30.05.2024 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  06.06.2024 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 31.05.2024г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.  

2. Повторен търг да се проведе на 07.06.2024г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 30.05.2024 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 06.06.2024 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 05. 2024 г.