Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  чл.73  и 74 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 52 от 29.02.2024г. на ОбС Исперих и Заповед № 538 от 27.05.2024год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на следните  имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване Пасище, както следва:

1.Поземлен имот № 10015.4.65, находящ се в с.Вазово с площ 13,747 дка, съгласно АПОС № 4172/28.03.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 110,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 11,00 лева. Депозит за участие в размер на 50,00 лева.

2.Поземлен имот № 10015.100.85, находящ се в с.Вазово с площ 127,450 дка, съгласно АПОС № 3658/28.03.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 1 020, 00 лева и стъпка за наддаване в размер на 100,00 лева. Депозит за участие в размер на 102,00 лева.

3.Поземлен имот № 37010.25.1, находящ се в с.Китанчево с площ 96,754 дка, съгласно АПОС № 5224/08.02.2013г. при начална годишна наемна цена в размер на 774, 00 лева и стъпка за наддаване в размер на 77,00 лева. Депозит за участие в размер на 78,00 лева.

4.Поземлен имот № 37010.51,6, находящ се в с.Китанчево с площ 65,869 дка, съгласно АПОС № 3058/13.12.2012г. при начална годишна наемна цена в размер на 527,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 52,00 лева. Депозит за участие в размер на 53,00  лева.

5. Част от Поземлен имот № 56232.16.56, находящ се в с.Печеница с площ 595,682 дка (допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 845,682 дка, съгласно АПОС № 7084/26.01.2022г. при начална годишна наемна цена в размер на 4 765,00  лева и стъпка за наддаване в размер на 476,00 лева. Депозит за участие в размер на 477,00  лева.

6. Поземлен имот № 56232.21.50, находящ се в с.Печеница с площ 16,966 дка, съгласно АПОС № 4017/23.03.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 136,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 13,00 лева. Депозит за участие в размер на 50,00  лева.

7.Поземлен имот № 72578.14.102, находящ се в с.Тодорово с площ 22,091 дка, съгласно АПОС № 6803/15.05.2019г. при начална годишна наемна цена в размер на 177,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 17,00 лева. Депозит за участие в размер на 50,00  лева.

8.Поземлен имот № 72578.20.62, находящ се в с.Тодорово с площ 77,466 дка, съгласно АПОС № 5946/31.08.2015г. при начална годишна наемна цена в размер на 620,00  лева и стъпка за наддаване в размер на 62,00 лева. Депозит за участие в размер на 62,00  лева.

9.Поземлен имот № 72578.105.103, находящ се в с.Тодорово с площ 9,525 дка, съгласно АПОС № 2936/30.09.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 76,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. Депозит за участие в размер на 50,00 лева.

10.Поземлен имот № 24116.4.4, находящ се в с.Лудогорци с площ 9,057 дка, съгласно АПОС № 2457/17.05.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 72,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева.Депозит за участие в размер на 50,00  лева.

 

II. Депозит за участие в търга  за всеки поземлен имот  се внася до 15.00 часа на 10.06.2024год. (понеделник) в касата на Община Исперих или или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.06.2024 год.(понеделник).

III.До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ.

IV. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.06.2024г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.06.2024. (вторник) от 14,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, платима в касата на общшна Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.06..2024год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.06.2024 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 05. 2024 г.