Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 78 по Протокол № 8 от 25.04.2024год.  на ОбС Исперих и Заповед №571/31.05.2024год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в дка

Нач.

наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Китанчево

5930/10.08.2015г.

нива

37010.7.15

16,852

1180.00

118,00240

240,00

2

с.Делчево

7407/03.01.2024г.

нива

20609.11.23

9,002

630.00

63,00

130,00

3

с.Делчево

7406/03.01.2024г.

нива

20609.18.33

4,498

315.00

31,00

63,00

4

с.Делчево

7408/03.01.2024г.

нива

20609.26.74

13,003

910.00

91,00

182,00

5

с.Делчево

7409/03.01.2024г.

нива

20609.26.78

7,002

490.00

49,00

100,00

6

с.Делчево

7405/03.01.2024г.

нива

20609.28.3

3,301

231.00

23,00

46,00

7

с.Райнино

5942/20.08.2015г.

нива

61875.15.18

8,315

582.00

58,00

120,00

8

с.Райнино

5944/20.08.2015г.

нива

61875.3.23

5,482

384.00

38,00

77,00

9

с.Райнино

5943/20.08.2015г.

нива

61875.8.23

10,006

700.00

70,00

140,00

10

с.Райнино

5945/20.08.2015г.

нива

61875.1.6

26,215

1835.00

183,0070,00

370,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 18.06.2024 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

 

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 19.06.2024г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Условия на търга:

2.1. До участие в търга ще бъдат допускани физически лица, юридически лица или земеделски производители, които имат постоянен адрес в с.Китанчево, с.Делчево или с.Райнино, община Исперих.

2.2.Всички участници  могат да наемат до  два общински имота.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих илипо банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.06.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 06. 2024 г.