Заповед за допускане изработването на проект на ПУП-ПЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 594 от 05.06.2024 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № УТ-605/13.05.2024 г. от Терджан Хакъев Алиев, приложените към тях документи за изменение на план за регулация, становище на гл. архитект на Община Исперих от 30.05.2024 г., във връзка с исканото изменение намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ в обхват: на УПИ II-175 в квартал 26, по ПУП на /землището на/ с. Голям Поровец, община Исперих, одобрен със /Заповед Решение/ № 324/22.03.1967 г. на ОбС-Исперих, Кмета на Община Исперих, ИД на АГКК /ПИ № 15953.65.175/.

Разрешавам на заявителя Терджан Хакъев Алиев да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 06. 2024 г.