Заповед за изработване проект за изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 622 от 11.06.2024 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявление с вх. № УТ-715/05.06.2024 г. от Февкие Юсуфова Терзиева-Сарходжова, Февзи Юсуфов Терзиев и Айгюн Ерхан Мехмед, приложените към него документи за изменение на действащия ПУП-ПР, становище на гл. архитект на Община Исперих от 06.06.2024 г., във връзка с исканото изменение намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на ПУП-ПР.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, по смисъла на чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, в обхват: на УПИ II-459 и УПИ IV-461 в квартал 52 по плана на /землището на/ с. Лудогорци, община Исперих, одобрен със /Заповед/Решение/ № 508/26.04.2018 г. на ОбС-Исперих, Кмета на Община Исперих, /ПИ № 24116.501.459 и № 24116.501.461 по кадастралната карта/.

Разрешавам заявителите Февкие Юсуфова Терзиева-Сарходжова, Февзи Юсуфов Терзиев и Айгюн Ерхан Мехмед, да възложат за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2024 г.