Заповед за допускане изработването на проект на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 624 от 11.06.2024 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № УТ-719/06.06.2024 г. от Джелял Шукри Ибрям, приложените към тях документи за изменение на план за регулация и застрояване, становище на гл. архитект на Община Исперих от 06.06.2024 г., във връзка с исканото изменение намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация и застрояване.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/, в обхват: на УПИ IX-367 в квартал 14, по ПУП на /землището на/ с. Тодорово, община Исперих, одобрен със /Заповед Решение/ № 63/07.04.1987 г. на ОбС-Исперих, Кмета на Община Исперих, ИД на АГКК, /ПИ № 72578.502.367/.

Разрешавам на заявителя Джелял Шукри Ибрям да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2024 г.