Заповед за допускане изработването на проект на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 625 от 11.06.2024 год.

Долуподписаният инк Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № УТ-623/16.05.2024 г. от "Алгитех" ЕООД представлявано от Петър Димитров Атанасов, приложените към тях документи за изменение на план за регулация, становище на гл. архитект на Община Исперих от 06.06.2024 г., във връзка с исканото изменение намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изменението на плана за регулация.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/, в обхват: на УПИ III-239 в квартал 35, по РП на /землището/ с. Вазово, община Исперих, одобрен със /Заповед Решение/ № 3014/28.10.1935 г. на ОбС-Исперих, Кмета на Община Исперих, ИД на АГКК, ПИ № 10015.111.153/.

Разрешавам на заявителя "Алгитех" ЕООД, представлявано от Петър Димитров Атанасов, да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2024 г.