Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Светла Савова Лефтерова
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение: С изработен ПУП-ПЗ да промени предназначението на поземлен с идентификатор № 32874.45.103, местност "Каршията" по КККР на гр. Исперих, имот "За жилищни нужди" и да реализира инвестиционните си намерения за проектиране и изграждане на "Еднофамилна жилищна сграда" и допълващо застрояване - нови строежи.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Разград или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2024 г.