Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от З. А. Реджеб
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - Разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 32874.8.1003, ЕКАТТЕ 32874, местност "Коджа Къшла" в землището на гр. Исперих, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 06. 2024 г.