Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 99  по Протокол  № 10 от 30.05.2024г. на ОбС  Исперих и Заповед № 638/18.06.2024г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1 Поземлен имот  № 46913.120.243 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1385  кв.м  с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово », община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 46913.3.778; № 46913.3.779; 46913.120.604; № 46913.120.387 и № 46913.3.777, съгласно АЧОС № 6785 от 23.01.2019г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 382,00 лева без ДДС.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 220,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 440,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот  № 46913.120.387  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди    с площ 2193 кв.м  с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово », община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 46913.120.243; № 46913.120.604; 46913.120.242 и № 46913.3.777, съгласно АЧОС № 6784 от 23.01.2019г. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 8 655,00  лева без ДДС.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 430,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 870,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

 

3.1. Поземлен имот  № 46913.120.388  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди    с площ 953   кв.м   с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово », община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 46913.3.284; № 46913.120.241; №46913.120.604; №46913.120.240;  №46913.120.48; №46913.120.47; №46913.3.851 и № 46913.3.285, съгласно АЧОС № 7353 от 23.11.2023г. 

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 805,00  лева без ДДС.  

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 190,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 380,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

4.1.  Поземлен имот  № 46913.120.389  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди    с площ 1375   кв.м   с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Н.Й.Вапцаров », община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 46913.6.85; № 46913.120.54 и № 46913.120.648, съгласно АЧОС № 7330 от 15.11.2023г. 

4.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 5 903,00  лева без ДДС.

4.3.Стъпка за наддаване в размер на 290,00 лева.

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 590,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

5.1.Поземлен имот  № 46913.120.393  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди    с площ 3747 кв.м  с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово », община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 46913.3.275; № 46913.3.2; №46913.120.695; 46913.120.251; 46913.120.250; 46913.120.249; 46913.120.244 и  № 46913.120.604, съгласно АЧОС № 7352 от 23.11.2023г. 

5.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 13 521,00  лева без ДДС.

5.3.Стъпка за наддаване в размер на 670,00 лева.

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 1 350,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

6.1.Поземлен имот  № 46913.120.419  с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди    с площ 717   кв.м   с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Христо Ботев », община Исперих, област Разград при  съседи: имоти с № 46913.120.605; № 46913.120.420; №46913.120.607; 46913.120.608 и  № 46913.120.418, съгласно АЧОС № 7296 от 22.08.2023г. 

6.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 977,00  лева без ДДС.

6.3.Стъпка за наддаване в размер на 150,00 лева.

6.4. Депозит за участие в търга  в размер на 300,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 10.07.2024г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.  

2. Повторен търг да се проведе на 17.07.2024г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.07.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 06. 2024 г.