Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение №  96 по Протокол № 10 от 30.05.2024 год.  на ОбС Исперих и Заповед № 645/19.06.2024г.  на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  :

1. Помещение № 1 от масивна едноетажна сграда № 56232.501.135.1 с предназначение – друг вид обществена сграда, находящо се в с.Печеница, ул. „Добруджа“ № 1 – частна общинска собственост с АОС № 6441/20.06.2017г. с площ – 32,00 (тридесет и два) кв.м с предназначение „Магазин за хранителни стоки“ . 

2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 64,00 лева.

3.Стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева. 

4. Депозит за участие в търга  в размер на 64,00 лева, който  се внася внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 10.07.2024г. (сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 17.07.2024г. (сряда) от 15.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД  IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане  на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.07.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 06. 2024 г.