Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 78 по Протокол № 8 от 25.04.2024год.  на ОбС Исперих  и Заповед № 636/17.06.2024год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в дка

Нач.

наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

гр.Исперих

6821/10.06.2019г.

нива

32874.9.1

0,853

60,00

6,00

50,00

2

гр.Исперих

6822/10.06.2019г.

лозе

32874.9.2

0,613

43,00

4,00

50,00

3

гр.Исперих

6823/10.06.2019г.

лозе

32874.9.3

0,603

42,00

4,00

50,00

4

гр.Исперих

6824/10.06.2019г.

лозе

32874.9.47

0,775

54,00

5,00

50,00

5

гр.Исперих

6820/10.06.2019г.

лозе

32874.9.48

0,769

54,00

5,00

50,00

6

гр.Исперих

6819/10.06.2019г.

лозе

32874.9.51

1,475

103,00

10,00

50,00

7

гр.Исперих

6810/10.06.2019г.

лозе

32874.9.54

1,507

105,00

10,00

50,00

8

гр.Исперих

6811/10.06.2019г.

лозе

32874.9.55

0,562

39,00

3,00

50,00

9

гр.Исперих

6812/10.06.2019г.

лозе

32874.9.56

1,464

102,00

10,00

50,00

10

гр.Исперих

6813/10.06.2019г.

лозе

32874.9.57

0,394

28,00

3,00

50,00

11

гр.Исперих

6814/10.06.2019г.

орна земя

32874.9.66

1,998

140,00

14,00

50,00

12

гр.Исперих

6815/10.06.2019г.

нива

32874.9.71

1,941

136,00

14,00

50,00

13

гр.Исперих

6816/10.06.2019г.

нива

32874.9.72

0,944

66,00

7,00

50,00

14

гр.Исперих

6817/10.06.2019г.

нива

32874.9.82

1,214

85,00

8,00

50,00

15

гр.Исперих

6818/10.06.2019г.

нива

32874.9.89

1,714

120,00

12,00

50,00

16

гр.Исперих

6662/25.04.2018г.

нива

32874.9.117

5,142

360,00

36,00

72,00

17

гр.Исперих

6663/25.04.2018г.

нива

32874.9.118

1,673

117,00

12,00

50,00

18

гр.Исперих

6664/25.04.2018г.

из.нива

32874.9.119

1,167

82,00

8,00

50,00

19

гр.Исперих

6665/25.04.2018г.

нива

32874.9.128

1,712

120,00

12,00

50,00

20

гр.Исперих

6666/25.04.2018г.

нива

32874.9.129

3,621

253,00

25,00

51,00

21

гр.Исперих

6825/10.06.2019г.

нива

32874.9.130

3,096

217,00

22,00

50,00

22

гр.Исперих

5817/15.12.2014г.

нива

32874.29.97

5,001

350,00

35,00

70,00

23

гр.Исперих

6787/07.02.2019г.

нива

32874.33.34

7,291

510,00

51,00

102.00

24

гр.Исперих

1220/24.07.2003г.

нива

32874.32.65

5,244

367,00

37,00

73.00

25

гр.Исперих

1219/24.07.2003г.

нива

32874.39.11

23,438

1640,00

164,00

328.00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 03.07.2024 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

 

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 04.07.2024г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Условия на търга:

2.1. До участие в търга ще бъдат допускани физически лица, юридически лица или земеделски производители, които имат постоянен адрес в гр.Исперих, община Исперих.

2.2.Всички участници  могат да наемат до  два общински имота.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 03.07.2024 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 06. 2024 г.