Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 70 по Протокол № 7 от 29.03.2024год.  на ОбС Исперих  и №78 по Протокол № 8 от 25.04.2024год.  на ОбС Исперих и Заповед № 676 от 26.06.2024год. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I.1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в кв.м

Нач. наемна цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Лудогорци

2492/09.03.2009г.

Нива

24116.6.166

638

45,00

4,00

50,00

2

с.Лудогорци

2493/09.03.2009г.

Нива

24116.6.167

489

34,00

3,00

50,00

3

с.Лудогорци  

2473/20.04.2017г.

нива

24116.8.349

2 501

175,00

17,00

50,00

4

с.Духовец

4194/04.08.2016г.

нива

24150.30.55

4 187

293.00

29,00

60,00

5

с.Духовец

3462/26.05.2016г.

нива

24150.10.167

4 580

321.00

32,00

65,00

6

с.Свещари

6040/19.02.2016г.

нива

65650.11.91

4 596

322.00

32,00

65,00

7

с.Китанчево

5930/10.08.2015г.

нива

37010.7.15

16 852

1180.00

118,00240

236,00

8

с.Драгомъж

7411/05.01.2024г.

из.нива

24921.5.413

3 180

223,00

22,00

50,00

9

с.Драгомъж

7413/05.01.2024г.

нива

24921.16.54

2 913

204,00

20,00

50,00

10

с.Драгомъж

7326/14.11.2023г.

из.нива

24921.16.83

1 227

86,00

8,00

50,00

11

с.Драгомъж

7327/14.11.2023г.

из.нива

24921.16.84

1 181

83,00

8,00

50,00

12

с.Драгомъж

7328/14.11.2023г.

из.нива

24921.16.85

   995

70,00

7,00

50,00

13

с.Драгомъж

7349/22.11.2023г.

из.нива

24921.16.86

5 362

375,00

37,00

75,00

14

с.М.Поровец

5497/01.07.2013г.

нива

46913.21.17

3 152

221,00

22,00

50,00

15

с.М.Поровец

6228/06.06.2016г.

нива

46913.4.340

8 295

581,00

58,00

116,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 17.07.2024 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF за всеки имот поотделно.

За повторният търг до 15,00 часа на 24.07.2024 год.

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 18.07.2024г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 25.07.2024год. от 10,00 часа.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.07.2024 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.

За повторния търг до 15,00 часа на 24.07.2024год. (сряда).    

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 06. 2024 г.