Временна организация на движението на коли в ИАР "Сборяново"

Временна организация на движението на коли в ИАК "Сборяново"

ЗАПОВЕД №408 гр.Исперих 12.05.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с провеждане на възпоменателен митинг събор в местността "Демир баба текке" на 14.05.2016 г.

З А П О В Я Д В А М

  1. Определям временна организация на движението за пътна отсечка свързваща с.Свещари със с.Малък Поровец за период от 08:00 часа до 17:00 часа на 14.05.2016г., както следва:
    1. Участъка от разклона за приемна на Исторически музей гр.Исперих до разклона за хужа "Ахинора" да се ограничи движението за всички МПС, с изключение на официални гости на мероприятието;
    2. Участъка от разклона за с.Малък Поровец до разклона за хужа "Ахинора", да се ограничи движението на МПС, с изключение на автомобилите снабдени с пропуски предоставени от организаторите на мероприятието, както автобусите.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началник на РУП Исперих.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

Бейсим Руфад
Кмет на Община Исперих

12. 05. 2016 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: