ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

обществено обсъждане - община исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 16.06.2016 год. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих,  Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС - Исперих на Общински съвет – Исперих.
Проектът за допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в стая 4 на Общинска администрация - Исперих, както и в официалната интернет страница на общината. Писмени становища и предложения могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 09:00 часа на 16.06.2016 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.                                                   
За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр. 206

От Административното ръководство на Община Исперих.

Дата на публикуване: 31.05.2016 год.

 

Мотиви

към Проект за изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих,  изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих, изм. и доп. с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС - Исперих.

Проектът за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Исперих на 31.05.2016г.

С наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община Исперих.

Към настоящият момент текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското законодателство, в т.ч. на Закона за местните данъци и такси. Исканото допълнение на същата се изразява в допълване на услугите, които предоставя Община Исперих, а именно установяването на реда и начина за ползването на Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих, разкрита с Решение № 136 по Протокол №12 от 19.05.2016г. на Общински съвет Исперих.

За да може да започне функционирането на Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих е необходимо да бъде уреден редът и начинът за ползването на услугата. Именно това уреждане се цели с настоящото допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.

1.Причините, които налагат приемането.

С Решение № 136 по Протокол №12 от 19.05.2016г. на Общински съвет Исперих е разкрита Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих, която представлява услуга и следва за същата да бъде предвидено плащането на такси и установен реда за ползването на същата.

2. Целта на проекта за допълнение:

-установяването на реда и условията за ползване на услугата Детска кухня, разкрита към ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

В настоящетето предложение за допълнение на наредбата е предвидена такса в размер на 2.45 лв. за ползването на детската кухня. Тази такса е определена като е изчислен средният разход за хранителни продукти съобразно изготвените менюта и грамажа на порциите на децата в яслените групи, т.е 2,45 лв. е дневното меню на дете в яслените групи.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите такива:  

- повишаване на качеството и броя  на предлаганите услуги;

- задоволяване на интересите на по-широк хора, жители на Община Исперих;

- поощряване раждаемостта и условията на живот на младите семейства и майките в общината.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Измененията и допълненията в Наредбата №11 влизат в сила датата на приемането им от Общински съвет Исперих.

Предвид изложените мотиви, предложенията за промяна на Наредбата са както следва:

ПРОЕКТ

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих,  Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих, изм. и доп. с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС - Исперих на Общински съвет – Исперих.

В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“

Въвежда се нов чл.29а, както следва:

Чл.29а (1) За ползване на детска кухня към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лева за дневна порция /1 бр. купон/.

(2) Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 месечна до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка.

(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При удовлетворяване на молбата ще се издава абонаментна карта. След издаването на абонаментната карта родителят или настойникът ще имат право да закупуват купони.

(4) Заявката за храна ще се прави предварително от родителя и/или настойника чрез предварителна заверка на купона.

 

Вх. №

…………………..................

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – Кмет на Община Исперих

Относно: приемане на Проект за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих,  Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих, изм. и доп. с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС - Исперих на Общински съвет – Исперих.

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Проектът за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Исперих на 31.05.2016г.

С наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община Исперих.

Към настоящият момент текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското законодателство, в т.ч. на Закона за местните данъци и такси. Исканото допълнение на същата се изразява в допълване на услугите, които предоставя Община Исперих, а именно установяването на реда и начина за ползването на Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих, разкрита с Решение № 136 по Протокол №12 от 19.05.2016г. на Общински съвет Исперих.

За да може да започне функционирането на Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих е необходимо да бъде уреден редът и начинът за ползването на услугата. Именно това уреждане се цели с настоящото допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.

1.Причините, които налагат приемането.

С Решение № 136 по Протокол №12 от 19.05.2016г. на Общински съвет Исперих е разкрита Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих, която представлява услуга и следва за същата да бъде предвидено плащането на такси и установен реда за ползването на същата.

2. Целта на проекта за допълнение:

-установяването на реда и условията за ползване на услугата Детска кухня, разкрита към ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

В настоящетето предложение за допълнение на наредбата е предвидена такса в размер на 2.45 лв. за ползването на детската кухня. Тази такса е определена като е изчислен средният разход за хранителни продукти съобразно изготвените менюта и грамажа на порциите на децата в яслените групи, т.е 2,45 лв. е дневното меню на дете в яслените групи.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите такива:  

- повишаване на качеството и броя  на предлаганите услуги;

- задоволяване на интересите на по-широк хора, жители на Община Исперих;

- поощряване раждаемостта и условията на живот на младите семейства и майките в общината.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Измененията и допълненията в Наредбата №11 влизат в сила датата на приемането им от Общински съвет Исперих.

Предвид изложените мотиви, предложенията за промяна на Наредбата са както следва:

ПРОЕКТ

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих,  Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих, изм. и доп. с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС - Исперих на Общински съвет – Исперих.
 

В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“

Въвежда се нов чл.29а, както следва:

Чл.29а (1) За ползване на детска кухня към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лева за дневна порция /1 бр. купон/.

(2) Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 месечна до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка.

(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При удовлетворяване на молбата ще се издава абонаментна карта. След издаването на абонаментната карта родителят или настойникът ще имат право да закупуват купони.

(4) Заявката за храна ще се прави предварително от родителя и/или настойника чрез предварителна заверка на купона.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, измененията в наредбата са публикувани на интернет страницата на Община Исперих!

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да приеме следните:

Р Е Ш Е Н И Я :

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци такси

Общински съвет-Исперих

Р Е Ш И:

1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА предложеното допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих,  Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих, изм. и доп. с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС - Исперих на Общински съвет – Исперих
както следва:

ПРОЕКТ

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих,  Изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих, изм. и доп. с Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС - Исперих на Общински съвет – Исперих.
 

В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“

Въвежда се нов чл.29а, както следва:

Чл.29а (1) За ползване на детска кухня към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лева дневна порция /1 бр. купон/.

(2) Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 месечна до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка.

(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При удовлетворяване на молбата ще се издава абонаментна карта. След издаването на абонаментната карта родителят или настойникът ще имат право да закупят купони.

(4) Заявката за храна ще се прави предварително от родителя или настойника чрез предварителна заверка на купона.

2. Не се изменя Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях.

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно чл.78, ал. 3 от АПК действия.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ВНОСИТЕЛ:

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

31. 05. 2016 г.