ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл.26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК и във връзка с писмо № К-2450/06.06.2016г. от общински съветник – Айдън Исмаил Хюсеин,

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 22.06.2016г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект за изменение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет – Исперих.

Проектът за изменение е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в стая 4 на Общинска администрация - Исперих, както и в официалната интернет страница на общината. Писмени становища и предложения могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 09.00 часа на 20.06.2016г. или на срещата за публично обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр. 206.

От Административното ръководство на Община Исперих.

Дата на публикуване: 06.06.2016 год.

 

Мотиви

към Проект за изменение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 525

 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет - Исперих
 

Проектът за допълнение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих
заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Исперих на 06.06.2016г.

С наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община Исперих.

Към настоящия момент текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското законодателство, в т.ч. на Закона за местните данъци и такси. Исканото изменение на таблицата се изразява в намаляване на таксата предвидена в т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“, където е предвидено при издаването на удостоверение за идентичност на лица с различни имена, заявителите да заплащат такса за обикновена услуга – 2 лв., за бърза услуга – 4 лв. и за експресна услуга – 6 лв.

1.Причините, които налагат приемането

Голяма част от издадените удостоверения за идентичност на имена са за идентичност на българските и турските имена. На жителите на община Исперих се налага да представят това удостоверение при всяко кандидатстване за работа /когато се разминават имената в дипломата и личната карта/, при всяко некоректно записване на имената им и при редица други случаи, с което се накърняват техните лични права. Тъй като промяната на имената не беше по собствено желание на лицата, а насилствено приложена, размерът на таксата трябва да е символичен.

2. Цел на проекта за допълнение

Облекчаване на жителите на община Исперих чрез намаляване на предвидената такса в т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“, където е предвидено при издаването на удостоверение за идентичност на лица с различни имена, заявителите да заплащат такса за обикновена услуга – 2 лв., за бърза услуга – 4 лв.  и за експресна услуга – 6 лв.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите такива

Облекчаване на жителите на община Исперих чрез намаляване на предвидената такса в т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“, където е предвидено при издаването на удостоверение за идентичност на лица с различни имена да се заплащат такси, които се явяват разход поет от гражданите без те да носят някаква вина за това.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Изменението в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих влиза в сила от датата на приемането им от Общински съвет - Исперих и е както следва:

ПРОЕКТ

за изменение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет - Исперих      

Т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“ от услугите предоставени от ГРАО се изменя и следва да се чете:

„Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“ такса за обикновена услуга – 0.20 лв., за бърза услуга – 0.40 лв. и за експресна услуга – 0,60 лв.

ВНОСИТЕЛ:

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

Общински съветник /мандат 2015-2019г./

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Айдън Исмаил Хюсеин – Общински съветник

/мандат 2015-2019г./

Относно: приемане на Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет – Исперих.

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл.33, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019г./ правя настоящото предложение за промяна на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих в частта на Таблицата на услугите с унифицираните наименования и цените за тях, а именно в т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“, където е предвидено при издаването на удостоверение за идентичност на лица с различни имена, заявителите да заплащат такса за обикновена услуга – 2 лв., за бърза услуга – 4 лв. и за експресна услуга – 6 лв.

Законовата уредба за издаване на Удостоверение за идентичност на лица с различни имена е регламентирана в чл.18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, както следва:

„Чл.18. (1) За доказване, че две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена са на едно и също лице, се издава Удостоверение за идентичност на лице с различни имена по образец съгласно приложение № 9.

  1. Длъжностното лице, след проверка в регистъра на населението и при необходимост в регистрите на актовете за гражданско състояние, вписва в удостоверението установените различни имена на лицето (собствено, бащино, фамилно).
  2. Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние.“

 

Събирането на такса за издаване на това удостоверение е регламентирано в чл.110, ал.2, т.2 от ЗМДТ:

„Чл. 110. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

………

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;“

Предвид всичко изложено до тук съдим, че събираната от Община Исперих такса за издаване на удостоверение за идентичност на имена е законосъобразна, но тук трябва да отговорим на въпроса дали по този начин не накърняваме интересите на жителите на община Исперих. Голяма част от издадените удостоверения за идентичност на имена са за идентичност на българските и турските имена на нашите съграждани. Предвид обстоятелството, че на наши съграждани се налага да представят това удостоверение при всяко кандидатстване за работа /когато се разминават имената в дипломата и личната карта/, при всяко некоректно записване на имената им и при редица други случаи, неминуемо стигаме до извода, че ние накърняваме техните лични права. Не трябва да се забравя, че тази промяна на имената не беше по собствено желание на лицата, а насилствено приложена. Предвид изложеното предвидената такса е неморална и размерът й за жителите на община Исперих трябва да е символичен.

Всичко изложено до тук е причина да направя настоящето предложение до Общински съвет - Исперих за промяна на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих в частта на Таблицата на услугите с унифицираните наименования и цените за тях, а именно в т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“, както следва:

ПРОЕКТ

за изменение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет - Исперих      

Т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“ от услугите предоставени от ГРАО се изменя и следва да се чете:

„Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“ такса за обикновена услуга – 0.20 лв., за бърза услуга – 0.40 лв. и за експресна услуга – 0,60 лв.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, измененията в Наредбата са публикувани на интернет страницата на Община Исперих.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21 ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци такси

Общински съвет - Исперих

РЕШИ:

1. Приема изменението на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет - Исперих          

Т.11 „Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“ от услугите предоставени от ГРАО се изменя и следва да се чете:

„Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена“ такса за обикновена услуга – 0.20 лв., за бърза услуга – 0.40 лв. и за експресна услуга – 0,60 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно чл.78, ал.3 от АПК действия.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ВНОСИТЕЛ:

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

Общински съветник /мандат 2015-2019г./

 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ОТНОСНО: Докладна записка за изменение на Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях  към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих

Уважаеми господин Руфад,

Моля за Вашето съдействие във връзка със зачитането на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност при изработването на проект на нормативен акт като публикувате на интернет страницата на Общинска администрация Исперих проект на изменение на нормативен акт, преди внасянето му за приемане от Общински съвет, заедно с мотивите, както и да предоставите възможност на заинтересованите лица да представят най-малко в 14-дневен срок своите предложения и становища по проекта /чл. 26, ал.2 от ЗНА/.

Приложения:

1.   Докладна записка;

2. Мотиви към Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих;

3.  Проект на покана за публично обсъждане.

С уважение,

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

Общински съветник /мандат 2015-2019г./

 

Обосновка

от Айдън Исмаил Хюсеин – Общински съветник

/мандат 2015-2019г./

Относно: представеното в публичното обсъждане Становище от общинските съветници от политически представената група на ДПС по Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г., изм. и доп. с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет - Исперих

Уважаеми съграждани,

Уважаеми общински съветници,

Предлагам на Вашето внимание личните си мотиви по отказа ми да приема представеното в публичното обсъждане Становище от общинските съветници от политическата група на ДПС по Проекта за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих /с вх. № 221/ 22.06.2016г. на Общински съвет - Исперих/:

Представеното от групата общински съветници на ДПС становище възприемам като израз на подкрепа на моята идея за справедливо заплащане на такса за услуга, която част от нашите съграждани заявяват не по свое желание, тъй като е свързана с насилствената смяна на имената им по време на т. нар. възродителен процес. Поради обстоятелството, че същото е озаглавено становище, а не предложение, считам, че то има по-скоро информативен характер в подкрепа на моето предложение, а не заявителен, с което да се иска промяната му.

Длъжен съм да подчертая, че първоначалната ми идея беше именно за пълната отмяна на таксата за издаване на Удостоверение за идентичност на лица с различни имена, но след като се запознах с приложимите нормативни документи и се консултирах с практикуващи юристи, установих, че този акт на пълна отмяна би бил незаконосъобразен, тъй като събирането на такса за издаване на това удостоверение е регламентирано като задължително в чл.6, ал.1, т.е и чл.110, ал.2, т.2 от Закона за местните данъци и такси:

„Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси:

………

е) за административни услуги;“

и

„Чл. 110. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

………

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;

Въпреки, че моето желание също е пълната отмяна на гореопоменатата такса, като общински съветник не мога да предложа и подкрепя решение, което е в противоречие със законодателството на РБългария и ще бъде върнато от Областния управител на Област Разград като неправилно. Това което е законосъобразно и смятам за напълно морално и справедливо е именно намаляването на таксата за издаване на удостоверение за идентичност на имената до минимума необходим за покриване на административните разходи по изготвянето на документа.

Практиката на Общински съвет - Кърджали за отмяна на таксата, която беше представена на публичното обсъждане не е основателен аргумент за приемане на незаконосъобразно решение от страна на Общински съвет - Исперих, защото законодателството в Република България се гради на Конституцията и законите на нашата страна, а не на практиката. На мнение съм, че повтарянето на чужди грешки не би довело до законосъобразност на нашето решение.

Не съм съгласен и с предложението на колегите от ДПС, че от заплащането на таксата трябва да се освободят единствено и само „гражданите, чиито имена бяха насилствено сменени през т.н. „възродителен процес“, защото е дискриминационно. Идеята на моята инициатива е от облекчението да се възползват не само тези хора, но и гражданите, чиито имена са погрешно изписвани в различни документи, лицата, които напр. при сключване на брак или в случай на развод са променяли своите имена както и във всички други случаи, в които се налага издаването на удостоверение за идентичност на имената.

Ние общинските съветници от Общински съвет - Исперих сме избрани за да защитаваме интересите на нашите съграждани, но не като погазваме законите на страната ни. Ние сме тук не за да делим хората и да търсим реваншизъм за допуснатите грешки, а за да ги обединяваме и да намираме справедливи решения на проблемите на общността. Ние трябва да работим заедно за развитието на нашата община, а не да правим евтин популизъм.

    

С уважение,

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

Общински съветник /мандат 2015-2019г./

 

06. 06. 2016 г.