Публично обсъждане

Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg , или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” № 70.

15. 08. 2016 г.