Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград"

Община Исперих

ПРОТОКОЛ № 1
от общото събрание на „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“

На 15 август 2016 г. (понеделник), от 11:00 часа в зала 308 в сградата на  Община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, се проведе Общо събрание, имащо за цел създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Разград съгласно Националния план за управление на отпадъците, наричано „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“.

Регионалното сдружение се създава по реда на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

На общото събрание присъстваха:
Г-н Ахтер Сюлейманов Велиев – кмет на Община Завет;
Г-н Бейсим Руфад Расим – кмет на Община Исперих;
Г-н инж.Бюрхан Исмаилов Мюзелифов – кмет на Община Кубрат;
Г-н Айхан Мустафов Хашимов – кмет на Община Лозница;
Г-н д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на Община Разград;
Г-н д-р Бейтула Сали Мюмюн – кмет на Община Самуил;
Г-н Дауд Назиф Аляовлу – кмет на Община Цар Калоян;
Г-жа Виолета Иванова Тодорова – Заместник Областен управител на Област Разград.

Г-жа Виолета Тодорова откри заседанието и даде думата на д-р Валентин Василев, в качеството му на кмет на Община Разград, която администрация извърши организацията и координацията за провеждането на първото общо събрание.

Д-р Валентин Василев предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за създаване на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“, съгласно чл. 24 от Закона за управление на отпадъците.

2. Избор на председател на „Регионално  сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“.

3. Определяне на служители от всяка общинска администрация, които подпомагат и осигуряват дейността на „Регионално  сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“.

4. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работа на сдружението.

Д-р Бейтула Сали – кмет на Община Самуил предложи към дневния ред да се включи т.5 „Други“.

След проведено гласуване, кметовете на общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян със 7 (седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ приеха към дневния ред да се включи т.5 „Други“.

По точка първа: Вземане на решение за създаване на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“, съгласно чл. 24 от Закона за управление на отпадъците.

Д-р Валентин Василев припомни, че съгласно изискванията на чл.24 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) общините, включени във всеки от регионите посочени в Националния план за управление на отпадъците създават по реда на този закон регионално сдружение. В плана са определени регионите и общините попадащи в обхвата на съответните регионалните сдружения за управление на отпадъците. В обхвата на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Разград е предвидено включване на общините Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян. Общините, включени във всеки от регионите, създават регионална система от съоръжения за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

Регионалното депо за регион Разград, е изградено на територията на община Разград, като е предвидено да обслужва населението от седем общини: Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в сдружението, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или е разположено регионално депо.

Д-р Валентин Василев представи на кметовете на общини представените в Община Разград решения на общинските съвети, с които всяка община е взела решение да участва в регионалното сдружение във връзка с изискването на чл.24 от ЗУО, както следва:

- Решение № 111 по Протокол № 10/22.07.2016 г. на Общински съвет Завет;
- Решение № 163 по Протокол № 14/30.06.2016 г. на Общински съвет Исперих;
- Решение № 119 по Протокол № 12/28.06.2016 г. на Общински съвет Кубрат;
- Решение № 101 по Протокол № 12/29.06.2016 г. на Общински съвет Лозница;
- Решение № 162 по Протокол № 13/22.07.2016 г. на Общински съвет Разград;
- Решение № 8.214 по Протокол № 8/29.07.2016 г. на Общински съвет Самуил;
- Решение № 45 по Протокол № 5/29.06.2016 г. на Общински съвет Цар Калоян.

След запознаване със съдържанията на гореописаните решения на общинските съвети, кметовете на общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян, съгласно Националния план за управление на отпадъците и ползващи общо регионално депо, на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с приети решения на общинските съвети със 7 (седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ приемат следното

РЕШЕНИЕ № 1:

1.1. Създава се „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“.
1.2. Определя се за седалище на сдружението следния адрес: град Разград, бул.„Бели Лом“ № 37А.
1.3. Срокът за който се създава сдружението – безсрочно/неопределен/.
1.4. Да се извършат всички необходими съгласно закона действия за вписване на новосъздаденото сдружение в регистъра на Министерството на околната среда и водите.

По точка втора: Избор на председател на „Регионално  сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“

Д-р Валентин Василев даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Д-р Бейтула Сали предложи кандидатурата на Кмета на Община Разград – д-р Валентин Стефанов Василев. Други кандидатури не бяха издигнати. Поради това се премина към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на председател на регионалното сдружение. Общото събрание със 7 (седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

2.1. Избира д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на Община Разград за председател на регионалното сдружение.
2.2. Срокът, за който д-р Валентин Стефанов Василев ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на кмет.

По точка трета: Определяне на служители от всяка общинска администрация, които подпомагат и осигуряват дейността на „Регионално  сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“.

Всеки от кметовете на седемте общини, участващи в регионалното сдружение, определиха служители от съответната общинска администрация, които подпомагат и осигуряват дейността на регионалното сдружение.  Въз основа на това Общото събрание със 7 (седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие следното

РЕШЕНИЕ № 3:

3.1. Определя следните служители от администрациите на общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян, които подпомагат и осигуряват дейността на регионалното сдружение:
3.1.1. За Община Завет - г-жа Джанан Караали -Старши специалист в Отдел „ОСОПИХД“.
3.1.2. За Община Исперих - г-н Халюк Хюсен – Началник отдел „ТСУ“.
3.1.3. За Община Кубрат - г-жа Хюлия Мехмед –  Младши експерт „Еколог“.
3.1.4. За Община Лозница - г-жа Данаила Савова – Директор на Дирекция „МРЕУТСД“.
3.1.5. За Община Разград - г-н  Недим Тахиров – Директор на Дирекция „ПОС“.
3.1.6. За Община Самуил - г-н Сейнур Мустафа – Управител на ОП „Самуил 2011“.
3.1.7. За Община Цар Калоян - г-жа Димитринка Ганева – Старши специалист „Проекти и екология“.
3.2. При промяна на служител на дадена община, в срок от 10 дни да се уведоми председателя на регионалното сдружение.

По точка четвърта: Обсъждане и приемане на вътрешни правила на работа на Сдружението.

Председателя на регионалното сдружение д-р Валентин Василев запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на вътрешни правила на новоучреденото сдружение. Членовете на регионалното сдружение бяха запознати с проекта на вътрешни правила за работа на сдружението, въз основа на което Общото събрание със 7 (седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие следното

РЕШЕНИЕ № 4:

            Приема Вътрешни правила за работа на „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“. Приложение № 1 към настоящия протокол.

По точка пета: Други.

Д-р Бейтула Сали припомни, че с Решение №1 от 10.01.2009 г. на Разградски Окръжен съд, по реда на чл.6, ал.1 и чл.18 от Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) е регистрирано регионално сдружение на общините от област Разград с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“ и предмет на дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност, прозрачност и отговорност. В предвид на това и във връзка с приетите решения на Общото събрание за създаване на ново „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“ по реда на Закона за управление на отпадъците,  кметовете на общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян обсъдиха технически въпроси свързани с прекратяване дейността на създаденото през 2009 г. сдружение с нестопанска цел „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“.

Д-р Валентин Василев в качеството си на председател на регионалното сдружение закри заседанието поради изчерпването на дневния ред. 

            Документите, свързани със свикването и провеждането на събранието на „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

 

Приложения:

1.Писмо с изх.№ АО-05-03-6981/12.08.2016 г. на Община Разград  до кметовете на общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян и областния управител на Област Разград за свикване на първо заседание за учредяване на регионалното сдружение.

2.Копия на решенията на общинските съвети, с които всяка община приема решение да участва в регионалното сдружение – 7 броя:
2.1. Препис-извлечение на Решение № 111 по Протокол № 10/22.07.2016 г. на Общински съвет Завет.
2.2. Препис-извлечение на Решение № 163 по Протокол № 14/30.06.2016 г. на Общински съвет Исперих.
2.3. Препис-извлечение на Решение № 119 по Протокол № 12/28.06.2016 г. на Общински съвет Кубрат.
2.4. Препис-извлечение на Решение № 101 по Протокол № 12/29.06.2016 г. на Общински съвет Лозница.
2.5. Препис-извлечение на Решение № 162 по Протокол № 13/22.07.2016 г. на Общински съвет Разград.
2.6. Препис-извлечение на Решение № 8.214 по Протокол № 8/29.07.2016 г. на Общински съвет Самуил.
2.7. Препис-извлечение на Решение № 45 по Протокол № 5/29.06.2016 г. на Общински съвет Цар Калоян.

3.Вътрешни правила за работа на „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“ /Приложение № 1/.

 „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“:

Председател: /П / Не се чете
Д-р Валентин Стефанов Василев
Кмет на Община Разград

Членове:

1.  /П / Не се чете
Ахтер Сюлейманов Велиев
Кмет на Община Завет

2. /П / Не се чете
Бейсим Руфад Расим
Кмет на Община Исперих

3.  /П / Не се чете
Инж. Бюрхан Исмаилов Мюзелифов
Кмет на Община Кубрат

4.  /П / Не се чете
Айхан Мустафов Хашимов
Кмет на Община Лозница

5.  /П / Не се чете
Д-р Бейтула Сали Мюмюн
Кмет на Община Самуил

6.  /П / Не се чете
Дауд Назиф Аляовлу
Кмет на Община Цар Калоян

Пълният текст на Протокол № 1 можете да видите и в прикачения файл.

17. 08. 2016 г.