ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Община Исперих

ОБЯВА

от Севим Хасанова Зирек

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Преустройство на част от жилищна сграда в кафетерия-гр.Исперих, кв.115, УПИ V-1560.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр.Исперих, ул."Дунав" №2, ПК 7400.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 09. 2016 г.